Financieel beheer

Debiteuren- en Crediteurenbewaking

-Incasseren en verwerken van de ledenbijdragen
-Indien noodzakelijk voeren van incasso procedure
-Beheren en verwerken van de bankrekeningen van de VvE
-Verwerken van nota's
-Namens de Vereniging van Eigenaars betalen van alle kosten die
voor rekening van de VvE komen

Begrotingen

-opstellen van een jaarlijkse conceptbegroting van de kosten en opbrengsten van de Vereniging van Eigenaars voor het komende boekjaar
-Berekenen van de uit de conceptbegroting voortvloeiende ledenbijdragen.
 
Jaarstukken

-opstellen van de jaarstukken (winst- & verliesrekening en balans) van de Vereniging van Eigenaars over het verstreken boekjaar
-Jaarstukken voorbereiden voor de kascontrolecommissie en het toelichten hiervan
-Verrekenen van exploitatieresultaat met de leden van de VvE

Overig

-Zorgen voor het voldoende verzekeren en verzekerd houden van het gebouwencomplex tegen schade door brand en/of andere gevaren,
 zoals   omschreven in het Reglement van Splitsing
-Opstellen stookafrekening (warmte en water) in geval van een collectieve CV installatie met de individuele leden van de VvE.