Administratief beheer

Vergadering van Eigenaars

-Organiseren, uitschrijven en bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering
-Uitwerken van de notulen van de algemene ledenvergadering
-Toezenden aan de leden van de notulen van de vergadering van eigenaars
-Uitwerken besluiten welke genomen zijn tijdens de algemene ledenvergadering
 
Ledenadministratie
 
-Opzetten en bijhouden van de ledenadministratie
-Diverse werkzaamheden met betrekking tot eigendomsoverdrachten
 
Communicatie

-Schriftelijk verwelkomen en informeren van nieuwe leden van de Vereniging van Eigenaars
 met betrekking tot alle voor hen relevante zaken
-Verzorgen van de correspondentie van de VvE met de leden en met derden
-Aanschrijven van leden en/of gebruikers die handelen in strijd met de splitsingsakte,
 het splitsingsreglement of het huishoudelijk reglement.
 
Overig

-Adviseren over te treffen maatregelen tegen eventuele overtredingen van geldende regels en
 besluiten door appartementseigenaren en/of gebruikers
-Archiveren van alle stukken van de VvE met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen.